Začněte psát pro výsledků hledání

Zásady ochrany osobních údajů–

V rámci tohoto dokumentu si Vás dovolujeme seznámit s veškerými důležitými informacemi, které se týkají zpracování osobních údajů při provozu internetového obchodu ventaair.cz.

Provozovatelem internetového obchodu venta.air.cz a zároveň správcem a zpracovatelem osobních údajů je společnost Union Distribution, se sídlem Na Strži 1702/65 14000 Prague 4 Czech Republic (dále jen „Union Distribution“).

1. Zákaznický účet
Zákaznický účet slouží primárně pro snadnější objednávání zboží, sledování stavu objednávky a doručení faktury. Zákazník má možnost založit si účet sám.
V souvislosti s poskytováním služeb shromažďujeme kontaktní údaje uvedené ve formuláři (jméno, příjmení, e-mailová adresa, doručovací adresa, telefonní číslo) a dále osobní údaje ve formě nákupní historie. Zákazník má možnost sám údaje aktualizovat nebo doplňovat; za správnost údajů odpovídá Zákazník.

V rámci účtu si může Zákazník nastavit formu komunikace – může tak sám aktivovat nebo deaktivovat různé druhy obchodních sdělení, které mu mohou být doručovány. V případě, že Zákazník nechce žádnou formu obchodního sdělení, budou jeho údaje z registračního formuláře využity pouze pro vyřizování jednotlivých objednávek a související úkony, případně další účely, pro které se souhlas zákazníka nevyžaduje.  Zákazník má možnost si účet sám zrušit, případně může kontaktovat Union Distribution (info@uniondistribution.eu). Zrušení je však možné až po úplném dokončení poslední objednávky.

2. Kupní smlouva
Za účelem plnění kupní smlouvy zpracovává Union Distribution osobní údaje Zákazníka / Kupujícího, a to v rozsahu nutném pro plnění kupní smlouvy (jméno a příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a údaje ohledně zboží, fakturační údaje). Kupující tyto osobní údaje poskytuje během objednávání a převzetí zboží přímo, anebo prostřednictvím svého uživatelského účtu, pokud má účet zřízen. Pokud má Kupující uživatelský účet, platí doba zpracování osobních údajů stanovená pro uživatelský účet.

V souvislosti s vyřízením objednávky při platbě kreditní kartou na e-shopu venta.air.cz mohou být osobní údaje uvedené v rámci objednávky (jméno, příjmení, emailová adresa, fakturační adresa, dodací adresa, telefonní číslo) předány poskytovatelům platebních brán. Účelem je usnadnění platby platební kartou na e-shopu venta.air.cz ze strany zákazníka. Toto předání venta.air.cz zakládá na oprávněném zájmu.

3. Obchodní sdělení (Newsletter na míru)
venta.air.cz nabízí svým Zákazníkům možnost získávat individualizovaná obchodní sdělení, tedy informační e-maily, SMS, telefonické nabídky a poštovní zásilky od venta.air.cz . Tato sdělení se týkají výhodných nákupů, slev, akcí a zajímavostí, které souvisí s předmětem činnosti venta.air.cz  

Takováto sdělení jsou činěna pouze se souhlasem Zákazníka. Za tímto účelem pak Uniondistribution zpracovává osobní údaje Zákazníka v rozsahu jména a příjmení, pohlaví, e-mailové adresy, telefonního čísla, nákupní historie, doručovací adresy, informace o využívání nabídek a informací z newsletterů, technické informace jako údaje o doručení obchodních sdělení, o zařízení, prohlížeči a přibližné lokalizaci. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány v databázi stálých zákazníků venta.air.cz. Zákazník uděluje souhlas s tímto zpracováním dobrovolně a může jej tedy kdykoliv odvolat. Odvolání je možné učinit přes odkaz uvedený v obchodním sdělení / e-mailu nebo na této e-mailové adrese:  info@uniondistribution.eu 

Deaktivace zasílání obchodních sdělení bude v takovém případě vyřízena v co nejkratší době ode dne odvolání souhlasu, a to s ohledem na dostupné technicko-organizační možnosti  info@uniondistribution.eu. V rámci zpracování bude docházet k automatizovanému rozhodování včetně profilování, ovšem bez právních účinků pro subjekt údajů. Profilování je využíváno pro individualizaci obchodních sdělení (za tím účelem jsou vytvářeny zákaznické profily) a analýzy newsletterových kampaní.

4. Zpracovatelé
V těchto případech předáváme Vaše osobní údaje třetím subjektům:

Dopravce: Pro účely doručení zboží musí být ze strany Union Distribution konkrétnímu dopravci předány údaje Zákazníka, tj. jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. 

Státní orgány: v případě vymáhání našich práv mohou být údaje Zákazníka předány třetímu subjektu (např. advokátovi). Pokud právní řád nebo orgán státní moci (např. Policie ČR) uloží Union Distribution povinnost předat osobní údaje Zákazníka.

5. Práva subjektu osobních údajů

Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu

Máte právo požádat o zaslání potvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. V případě, že Vaše údaje námi budou zpracovány, můžeme Vás i o případných osobách, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny a pokud nezískáme osobní údaje od Vás, máte právo na veškeré nám dostupné informace o tom, odkud jsme Vaše osobní informace získali.

Pokud zjistíte, že o Vás budeme zpracovávat Vaše osobní údaje nepřesně, můžete nás na tuto skutečnost upozornit, my pak bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje opravíme. 

Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů

V případě, že budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě námi oprávněného zájmu, máte právo proti takovému zpracování vznést námitky. Pokud takovou námitku podáte, nebudeme moci Vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokážeme, jaký závažný oprávněný důvod pro zpracování máme, a že tento náš důvod převáží nad Vašimi zájmy.

Pokud bychom zpracovávali Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu (např. z důvodů zasílání obchodních sdělení), můžete vznést na výše uvedenou e-mailovou adresu námitky, proti takovému zpracování, přičemž po vznesení takové námitky již nebudeme tyto údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat.

Právo na omezení práce s osobními údaji

Máte právo, abychom omezili jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů včetně jejich vymazání:

  • Pokud oznámíte, že jsou námi shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti.
  • Pokud bude zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy požádáte namísto o vymazání o omezení jejich použití.

Pokud vznesete námitku proti zpracování, a to do doby, než ověříme, zda naše důvody zpracování převažují nad Vašimi zájmy.

Právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů)

V případě, že zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje:

  • Přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali.
  • Odvoláte souhlas s jejich zpracováním a zároveň nebude existovat žádný další důvod pro jejich zpracování (samozřejmě jen v případech, kde zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu).

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu od oznámení uvedených skutečností takto zpracovávané osobní údaje vymazali. Údaje pak nemůžeme ani na Vaši žádost vymazat, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní povinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků. 

Právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě

Pokud o to požádáte, poskytneme Vám námi zpracovávané osobní údaje a zašleme Vám je ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. formát *.pdf, nebo některý z tabulkových formátů), pokud takto údaje zpracováváme. Pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje zaslali jinému správci osobních údajů, máme povinnost tak učinit, ovšem opět jen v případě, že je takto již zpracováváme. 

Právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

V případě, že podle Vašeho názoru porušíme naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese jejich sídla Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, e-mailem , či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude Úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.

6. Zabezpečení

Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Přístup k osobním údajům je umožněn jen pověřeným pracovníkům, a to pouze zabezpečenou cestou pomocí schválených přístupů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Správce přijal vhodná technická a organizační opatření k zajištění dostatečné ochrany osobních údajů, vybral a prověřil vhodné zpracovatele. Pokud je to možné a účelné, využívá Správce šifrování a pseudonymizace, zejména při přenosu dat.

7. Využívání osobních údajů

Osobní údaje, které shromažďujeme, využíváme pouze a výlučně za účelem poskytování služeb a informování o nich.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu. Po skončení smluvního vztahu musíme, vzhledem k možným námitkám a případným sporům, Vaše osobní údaje udržovat po dobu dalších 4 let. Po skončení této doby budou Vaše osobní informace z našich databází zcela vymazány, pokud nevyužijete naše služby znovu nebo neobnovíte Váš uživatelský účet, nebo pokud to není nutné v konkrétním případě.

0
    0